GHẾ GIÁM ĐỐC - GHẾ LÃNH ĐẠO

-10%
-7%
4.500.000
-11%
13.800.000
-6%
14.915.000
-5%
5.908.000
-14%
12.500.000
-9%
21.000.000

GHẾ VĂN PHÒNG - GHẾ NHÂN VIÊN

-6%
-12%
-6%
870.000
-25%
-10%
720.000
-1%
1.550.000
-6%
1.200.000
-12%
2.600.000